Es convoquen nous ajuts per a la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica - ICAEN


Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6953, de data 9 de setembre de 2015, surt publicada la RESOLUCIÓ EMO/1986/2015, de 2 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica en el marc del Pla de l’energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020), i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.Article 1. Objecte:
Obrir la convocatòria i aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d’actuacions en el marc del Pla de l’energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020).
Són objecte de l’atorgament d’aquests ajuts els projectes i les actuacions que s’hagin realitzat o es realitzin dins el territori català i que es puguin integrar en alguna de les línies d’actuació següents:
EdRR. Estacions públiques de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics.
AME. Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics.
ISO. Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica.
AEPIME. Impuls a les auditories energètiques en les PIMES del sector alimentari i químic.

Base 2. Persones beneficiàries:
2.1. Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts:
Dintre de la línia d’ajut EdRR. Estacions públiques de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics:
Empreses privades.
Corporacions locals.
Altres institucions sense finalitat de lucre i altres ens corporatius.
Altres ens dependents de corporacions locals.
Consorcis adscrits a corporacions locals.
Entitats de dret públic de la Generalitat.

Dintre de la línia d’ajut AME. Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics:
Empreses privades.
Famílies (persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica).
Fundacions.
Corporacions locals.
Altres institucions sense finalitat de lucre i altres ens corporatius.
Altres ens dependents de corporacions locals.
Consorcis adscrits a corporacions locals.
Entitats de dret públic de la Generalitat.

Dintre de la línia d’ajut ISO. Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica:
Empreses privades.
Fundacions.
Altres institucions sense finalitat de lucre i altres ens corporatius.
Corporacions locals.
Altres ens dependents de corporacions locals.
Consorcis adscrits a corporacions locals.

Dintre de la línia d’ajut AEPIME. Impuls a les auditories energètiques en les PIMES del sector alimentari i químic:
Empreses privades.

Article 3. Sol·licituds i termini de presentació:
3.1. El termini de presentació de sol·licituds per a totes les línies d’ajudes s’inicia l’1 d’octubre de 2015.
Per les línies atorgades mitjançant el règim de concurrència pública no competitiva (AME, ISO i AEPIME), el termini finalitza el 20 de novembre de 2015 o bé quan s’exhaureixi el pressupost disponible.
Per la línia atorgada mitjançant el règim de concurrència competitiva (EdRR) el termini finalitza el 4 de desembre de 2015 o bé fins quan s’exhaureixi el pressupost disponible.

Base 6. Sol·licituds i documentació:
6.1. Per aquells beneficiaris que siguin Empreses privades, Fundacions, Altres institucions sense finalitat de lucre i altres ens corporatius:
- La presentació haurà de ser telemàtica i amb certificat digital.
- Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).
- Les persones interessades presentaran les sol·licituds per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).
6.2. Per aquells beneficiaris que siguin Entitats de dret públic de la Generalitat, Corporacions locals i altres ens dependents de corporacions locals, així com Consorcis adscrits a corporacions locals:
Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics a través de l’extranet de les administracions públiques catalanes mitjançant la plataforma EACAT (http://www.eacat.cat).

6.3. Per aquells beneficiaris que siguin Famílies (persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica): 
Les persones interessades presentaran les sol·licituds per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través de Tràmits Gencat (http://tramits.gencat.cat). 
Les persones físiques també podran presentar sol·licituds per correu certificat o per qualsevol dels procediments que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú a les oficines de l’ICAEN, al carrer Pamplona, 113, de Barcelona, i amb l’horari de Registre de l’ICAEN que es pot consultar a llur pàgina web (icaen.gencat.cat).

font: 
http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/article/20150910_art_SubvencionsICAEN

resolució al DOGC:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6953/1443026.pdf


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Puedes dejar tu comentario. Gracias por participar.