L’AUTOCONSUM ELÈCTRIC I LA COMPETÈNCIA


El divendres 9 d’octubre de 2015 el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum (en endavant, “RD 900/2015”).

L’Autoritat Catalana de la Competència (en endavant, “ACCO”) és un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya, regulat per la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l’Autoritat Catalana de la Competència, que de conformitat amb l’art 2.1 d’aquesta norma, “té l'objectiu de garantir, millorar i promoure les condicions de lliure competència i transparència en els mercats respecte a les activitats econòmiques que s'exerceixen principalment a Catalunya”. 

A la vista del potencial impacte del referit Reial Decret a les condicions de competència en el mercat –és controvertit si aquesta regulació comporta un tracte injustificadament desfavorable davant de la possibilitat d’esdevenir autoconsumidor-, l’ACCO ha considerat oportú formular un seguit d’observacions des de l’òptica de competència amb una finalitat especialment divulgativa, atesa la complexitat tècnica del referit Reial Decret i de la regulació del sistema elèctric en el seu conjunt.

Podeu consultar-ho AQUÍ

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Puedes dejar tu comentario. Gracias por participar.