Resolució EMC_1845_2016 ajuts nuclis recerca industrial i desenvolupament

Resolució EMC_1845_2016 ajuts nuclis recerca industrial i desenvolupament


font: GENCAT

Benvolgudes i benvolguts,

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7172, de data  28 de juliol de 2016, surt publicada la RESOLUCIÓ EMC/1845/2016, d'11 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línea de subvencions a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental, i s'obren les convocatòries per a l'any 2016.Base 1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental.

Base 2. Beneficiaris
2.1. Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les empreses (punt 8 del glossari) que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any de vida a data de la sol·licitud de l’ajut, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o a la data d’alta d’autònoms en el cas dels empresaris individuals.

2.2. No poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els agents del sistema R + D +I (punt 14 glossari) que únicament podrán participar en el projecte dins la partida de  col·laboracions externes i sempre que aportin valor afegit al projecte, la qual cosa haurà d’estar acreditada a  la memòria del mateix.

Article 3. Sol·licituds i termini de presentació
3.1. Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

. Línia d’ajuts per a projectes en forma de Nuclis locals (individuals i col·laboratius) i Nuclis intenacionals unilaterials, des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins l’11 d’octubre de 2016.

. Línia d’ajuts per a projectes en forma de Nuclis intenacionals bilaterials, des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins el 29 de setembre de 2016.

. Línia d’ajuts per a projectes en forma de Nuclis internacionls-programa ERA-net MANUNET II,  des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins el 12 de setembre  de 2016.

Base 7. Sol·licituds i documentació
6.1. Les sol·licituds han d’anar adreçades al/la conseller/a delegat/da d’ACCIÓ i s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web d’ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/ajuts2016/). A l’imprès s’hi ha d’adjuntar la memòria técnica del projecte en un document PDF, segons el model disponible a la página web d’ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/ajuts2016/).

Un cop formalitzat l’imprès de sol·licitud i havent adjuntat la memoria tècnica en un document PDF, s’enviarà telemàticament a ACCIÓ. Per altra banda, cal registrar l’imprès de sol·licitud en paper i signat, sense el document PDF, en els terminis indicats en l'article 3.1 i juntament amb la documentació que preveu l'apartat 7.5, a ACCIÓ, Passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions, o mitjançant els procediments que preveu l'article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, i l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

Més informació AQUÍNo hay comentarios:

Publicar un comentario

Puedes dejar tu comentario. Gracias por participar.